Τυφώνας νέων φόρων και νέα τεκμήρια-φωτιά

Υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και νέα τεκμήρια-φωτιά έρχονται από το το 2014 για όλους τους φορολογουμένους. Καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου των δαπανών για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.


Την ίδια χρονιά εξοντωτικούς φόρους θα κληθούν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, λόγω της κατάργησης του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και την επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2014 τεκμήρια εισοδήματος θα θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για να αποκτήσουν ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Τα κεφάλαια που θα δαπανούν τα φυσικά πρόσωπα για ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων ή για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων θα λαμβάνονται υπόψη από τις φορολογικές Αρχές για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων τους (με τη φορολογική δήλωση του 2015).
Η επόμενη χρονιά θα είναι στην ουσία τυφώνας υπερφορολόγησης και θα διαψεύσει πλήρως (για ακόμη μία φορά) τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, σύμφωνα με τον οποίο σε μέσους όρους οι Ελληνες πληρώνουν λίγους φόρους.

Ειδικότερα, οι επιβαρύνσεις θα προέλθουν από:

1) Την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων εισοδήματος που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων. Η κατάργηση των αφορολογήτων ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους με εισοδήματα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εκμισθώσεις ακινήτων.
2) Την κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα και αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει έμμεσα αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως εάν βαρύνονται ή όχι με τέκνα. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους περισσότερους μισθωτούς με προστατευόμενα τέκνα.
3) Την επιβολή φόρου 26% στο σύνολο του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (από ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα), εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του εισοδήματος έως το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 26% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%.
4) Τη διατήρηση των εξοντωτικών διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης, οι οποίες προσδιορίζουν τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.700 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους που διαμένουν σε κατοικίες και έχουν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο! Κι αυτό διότι με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται για κάθε φορολογούμενο ελάχιστο τεκμήριο 2.500-3.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με επιπλέον 1.200-3.200 ευρώ για κάθε διαμέρισμα από 30 τ.μ. έως 80 τ.μ. στο οποίο διαμένει και με επιπλέον 2.000-4.000 ευρώ για κάθε Ι.Χ. αυτοκίνητο κυβισμού έως 1.200 κ. εκ. που κατέχει! Για διαμερίσματα μεγαλύτερα των 80 τ.μ. και για μονοκατοικίες, καθώς επίσης και για Ι.Χ. άνω των 1.200 κ. εκ. τα τεκμήρια είναι ακόμη μεγαλύτερα και τα συνολικά ετήσια εισοδήματα που προσδιορίζουν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις.
5) Την επιβολή φόρου 26% στο εισόδημα κάθε αυτοαπασχολουμένου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημά του είναι χαμηλότερο.
6) Την κατάργηση σχεδόν όλων των διατάξεων που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Οι ρυθμίσεις του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες προβλέπουν ότι εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου ποσοστό μέχρι 10% από τις ετήσιες δαπάνες του για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις ή εξετάσεις, δωρεές – χορηγίες χρηματικών ποσών και διατροφή λόγω διαζυγίου, καταργούνται από το επόμενο έτος. Ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι διατάξεις που προβλέπουν την έκπτωση ποσοστού έως 10% των δαπανών για δωρεές και διατροφή λόγω διαζυγίου. Επίσης από τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων θα αφαιρείται το 10% από το ποσό των δαπανών για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Δεν θα εξαιρείται ούτε η πρώτη κατοικία!

Από το επόμενο έτος καταργούνται οι εξαιρέσεις από τα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα για τις δαπάνες απόκτησης ακινήτων, μετοχών, ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, για τις δαπάνες σύστασης εταιριών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα θεωρούνται «τεκμήρια εισοδήματος» και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για:

α) Αγορές ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Οποιαδήποτε δαπάνη θα πραγματοποιεί ο φορολογούμενος για να αποκτήσει ακίνητο θα λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο προσδιορισμού του εισοδήματός του. Ακόμη κι αν αγοράσει ένα σπίτι για να το χρησιμοποιήσει ως πρώτη κατοικία, δεν θα έχει πλέον καμία απαλλαγή. Ολόκληρο το ποσό που θα καταβάλει για την αγορά του σπιτιού θα θεωρηθεί τεκμήριο εισοδήματος και, για να μη φορολογηθεί με βάση το ποσό αυτό, θα πρέπει να δικαιολογήσει την προέλευσή του επικαλούμενος νομίμως αποκτηθέντα έσοδα και εισοδήματα που αποταμίευσε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, καθώς και τυχόν έσοδα και εισοδήματα που απέκτησε κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποίησης της δαπάνης!

β) Αγορές επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων (ατομικών, ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιριών, ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών ή αστικών εταιριών).

γ) Τα χρηματικά ποσά που θα διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα για αγορές μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, καθώς και για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, θα λαμβάνονται επίσης υπόψη για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων τους.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα