Ποιοι κερδίζουν από το νέο ΑΣΕΠ! Πώς θα γίνεται πλέον η μοριοδότηση

Η βαθμολογία των εξετάσεων γνώσεων και οι δοκιμασίες δεξιοτήτων ανάλογα με τη θέση

Στη δημοσιότητα οι αλλαγές και όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ. Οι γραπτές δοκιμασίες για την πρόσληψη στον δημόσιο τομέα θα διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά για το σύνολο των θέσεων μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων (σε συνεργασία του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται) και θα περιλαμβάνουν δύο διακριτά μέρη: Εξέταση γνώσεων, δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Το περιεχόμενο των δοκιμασιών προσωπικότητας θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ή και αντιστοίχισης και αποβλέπει στον προσδιορισμό στοιχείων της προσωπικότητας του υποψηφίου, όπως, για παράδειγμα, πώς εντάσσεται σε μια εργασιακή ομάδα, πόσο ανοιχτός είναι σε θέματα καινοτομίας κ.ά.

Κάθε χρόνο, και με βάση τις ανάγκες που θα καταγράφουν οι φορείς και οι υπηρεσίες του Δημοσίου κάθε Μάιο (και θα εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου), θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός, στον οποίο θα εξετάζονται το γνωστικό πεδίο κάθε υποψηφίου, οι δεξιότητες και η εργασιακή αποτελεσματικότητά του.

Με δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει στα χέρια του την εγκριτική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους ήδη από τον μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και τα στοιχεία (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) θα μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, με την ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων, θα υπάρξει χρονική σύντμηση των διαδικασιών και θα κερδηθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τους φορείς του Δημοσίου όσο και για τους ίδιους τους υποψηφίους, αφού θα βρίσκονται πιο γρήγορα στις θέσεις τους.

Όσον αφορά τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Οταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές.

Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή. Βαθμολογητές, αναβαθμολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων ορίζονται εν ενεργεία καθηγητές της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1 έως100 για καθεμία. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού δύνανται να καθορίζονται και να ανακοινώνονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων ΕΕΠ καθώς και των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Από κει και πέρα, η σταθμισμένη βαθμολογία υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται κατά πέντε μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, κατά δύο μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη και κατά μία μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Αξίζει να σημειωθεί πως βαθμολογείται μέχρι ένα διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Κατά είκοσι μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή των παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Επίσης, κατά πέντε μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κατοίκους δήμων με πληθυσμό μέχρι και 10.000 κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.

Προσαύξηση κατά πέντε μονάδες προβλέπεται για πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, κατά τρεις μονάδες για τριτέκνους και τέκνα τριτέκνων, κατά δύο μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατά μία μονάδα υπάρχει προσαύξηση για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και κατά μισή μονάδα για Ελληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Πολλά μόρια και για όσους διαθέτουν πείρα στο αντικείμενο της θέσης. Συγκεκριμένα: Επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Το νομοσχέδιο αναμενόταν να τεθεί σε διαβούλευση χθες και για ένα δεκαπενθήμερο.

{{-PCOUNT-}}14{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα