Γενναίο πακέτο στήριξης προς τους πυροπλήκτους ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 ευρώ, με προκαταβολή από 5.000 ως 20.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, αποζημίωση επιχειρήσεων και αγροτών ως το 70% της ζημιάς, αναστολή πλειστηριασμών και δανειακών υποχρεώσεων, επιδόματα ενοικίου, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια. Τα μέτρα αυτά αποτελούν τον κορμό του πακέτου ύψους 500.000.000 ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

  • Toυ Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Οι πολίτες θα καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, για κάθε ακίνητο την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί σε ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες και η καταβολή της πρώτης αρωγής θα ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Παράλληλα θα εξελίσσεται η καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου. Το επιπλέον ποσό για Στεγαστική Συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου. Οπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Με Κοινή Απόφαση των εμπλεκόμενων υπουργείων θα οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και θα χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη Συνδρομή όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη Στεγαστική Συνδρομή, και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο.

1 Η άμεση ενίσχυση για κτίσματα

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε το ΥΠΟΙΚ, παρέχεται άμεσα ως πρώτη αρωγή:

α) Για κατοικίες:
• Για όσες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
• Για όσες δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
• Για εκείνες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

β) Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:
• Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
• Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά προκαταβολή 8.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
• Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά προκαταβολή 3.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
• Η Στεγαστική Συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9). Η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ.

2 Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Χορηγείται άμεσα μία πρώτη αρωγή για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:
• 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
• 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και
• 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές. Συνεπώς, ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι Στεγαστικής Συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης.

Επίσης προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιά σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:
• 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,
• 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και
•1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες. Το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, ενώ για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών τους στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών και με τη συμμετοχή του ΕΛΓΑ, όπου απαιτείται, το υπουργείο Οικονομικών θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών. Αυτή η προκαταβολή θα είναι συμπληρωματική, εφόσον η ζημιά υπερβαίνει το ποσόν της πρώτης αρωγής. Η χορήγηση της προκαταβολής συμπεριλαμβάνει και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς σε πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 70% (έναντι 30% τα προηγούμενα χρόνια) της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία τους.

3 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και την επιστρεπτέα προκαταβολή

Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023. Επίσης οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

4 Αναστολή υποχρεώσεων

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών -βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων- φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες. Αντίστοιχα, αναστέλλονται για έξι μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών και ρυθμίζονται σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την καταβολή τους να ξεκινά από τον Φεβρουάριο. Δρομολογείται η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις. Επίσης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ζημιάς. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

5 Επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών δίδεται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

6 Μέτρα στήριξης για ανέργους και επιχειρήσεις

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές ζημιές πανελλαδικά καταβάλλεται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65 ευρώ για τους εργαζομένους που διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Επίσης χορηγείται το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25 ευρώ + 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος + αναλογία δώρου Χριστουγέννων) για όσους εργαζομένους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα τακτικής ανεργίας και διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους.

7 Επιπλέον μέτρα για την Εύβοια

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας τα μέτρα αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών εισφορών, δανειακών υποχρεώσεων και διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημιές από την πυρκαγιά. Επιπλέον, ειδικά για το 2021 το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στους δύο δήμους απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα τριών μηνών. Πέρα απ’ αυτό ανανεώνονται αυτόματα όλα τα Δελτία Ανεργίας των ήδη εγγεγραμμένων ανέργων ΟΑΕΔ, τα οποία έληξαν ή λήγουν εντός του Αυγούστου του 2021.

8 Παρεμβάσεις για το περιβάλλον

Τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και της τεχνολογίας και την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων εντός 30 ημερών αντί 90 ημερών, που ίσχυε ως σήμερα, άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα, αλλά και αντιπλημμυρικών έργων ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, προωθείται η υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων στο ΥΠΕΝ και χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας και των Γερανείων Ορέων.

{{-PCOUNT-}}26{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα