ΑΠΑΝΩΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση εφαρμόζει το ένα Μνημόνιο μετά το άλλο, πλήρως υποταγμένη στον καπιταλισμό, τον ιμπεριαλισμό και τα λοιπά τέρατα της μαρξιστικής Αποκάλυψης, κι από την άλλη εφαρμόζει με επιμονή και μέθοδο σκληρό πολιτιστικό μαρξισμό.
Το πρώτο δεν τους χαλάει καθόλου, διότι θεωρούν πως είναι καλό να ισοπεδωθεί και να φτωχοποιηθεί η μεσαία τάξη, ραχοκοκαλιά της νομιμοφροσύνης στο αστικό σύστημα, και να γίνουν οι πάντες πολτός, όλοι προλετάριοι, με μισθό ή εν γένει εισόδημα 300 με 800 ευρώ σκάρτα, όλοι εξαρτημένοι από τη φιλανθρωπία του κράτους, με κάνα χαρτζιλίκι ως βοήθημα, κοινωνική ελεημοσύνη. Ο δε κολοφώνας θα είναι κουπόνια, δελτία, ουρές και λοιπά καλούδια κοινωνικής πολιτικής, για τα οποία ψοφάνε οι αριστεροί. Η σοφή ολοκληρωτική αριστερή ηγεσία με τη γραφειοκρατία της κι από κάτω οι προλετάριοι, πλήρως υποταγμένοι και εξαρτημένοι.

Με μια φράση, ο Τσίπρας και οι κομισάριοί του παίζουν με τον κοινωνικό φθόνο και θεωρούν πως οι μνημονιακές πολιτικές υπερφορολόγησης, συντριβής και προλεταριοποίησης όποιου είναι εισοδηματικά πάνω από τον μέσο όρο οξύνουν τις αντιθέσεις. Αυτό είναι καλό, διότι έτσι μετασχηματίζουν ταξικά την κοινωνία όπως τη θέλουν. Βίαιη και ισοπεδωτική εξίσωση.

Θεωρούν στο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου πως όταν το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας είναι γονατισμένο από την προσπάθεια και την αγωνία για την καθημερινή επιβίωση, όταν η φτώχεια διευρύνεται και οξύνει τον κοινωνικό φθόνο και τις ταξικές αντιθέσεις, είναι καλό, κατά την ιδεοληψία τους. Εξαιρούνται φυσικά οι πλούσιοι αριστεροί, οι διορισμένοι τους και το μέρος της μεταπρατικής και μιζαδόρικης ψευτοαστικής τάξης που έκανε κολεγιά μαζί τους.
Η χώρα κάποτε είχε φιλογενείς, εθνικούς ευεργέτες. Σήμερα έχει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κάτι μεγαλοκοτζαμπάσηδες που αγοράζουν πίνακες και μετά ή πριν από τα μπουζούκια τούς δείχνουν ο ένας στον άλλον στις βίλες τους στη Μύκονο ή στα κυριλέ προάστια, συνήθως απόφοιτοι επώνυμων βοϊδοσχολών.

Παράλληλα, λοιπόν, με τη βολική για την ψευτοθρησκεία χωρίς θεό, στην οποία πιστεύει η αριστερή κυβέρνηση, φτωχοποίηση της πλειοψηφίας του λαού, έχει εξαπολυθεί μια πρωτοφανής επίθεση σε όλα τα μέτωπα, από το λαθρομεταναστευτικό ως την Παιδεία και την Ορθοδοξία, με όπλα όλα τα ιδεοληπτικά σκουπίδια του πολιτισμικού μαρξισμού, ώστε να μεταλλαχθεί το ίδιο το μισητό έθνος.

Να μεταλλαχθεί πληθυσμιακά, μέσω του ισλαμικού εποικισμού, τον οποίο διευκολύνουν έχοντας εξαπολύσει προς σωφρονισμό των αντιφρονούντων τις συμμορίες των περιθωριακών antifa, «αλληλέγγυων» και λοιπών κουκουλοφόρων τραμπούκων, με την πλήρη κάλυψη «πολιτικώς ορθών» ελληνοφοβικών συστημικών ΜΜΕ, που συκοφαντούν, καθυβρίζουν ή περιθωριοποιούν κάθε αντίθετη φωνή, ταυτίζοντας κάθε αντιφρονούντα με τη Χ.Α., τον ρατσισμό και τον φασισμό.

Επίσης, να μεταλλαχθεί πολιτισμικά ο λαός μας, με επίθεση στον θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας, στη γλώσσα μας, στο ηρωικό πρότυπο, στην ιστορική αλήθεια και τη διδαχή της Ιστορίας, με την υπερπροβολή διεθνιστικών και βαθιά παρακμιακών προτύπων, ακόμη και στα όρια της ψυχικής αρρώστιας, ως δήθεν αποδεκτών και απολύτως αποδεκτών νορμών συμπεριφοράς. Μαχητικός «δικαιωματισμός» (sic) για τις πιο απίθανες κατηγορίες ανθρώπων και δίωξη της ελληνικότητας, της φυσιολογικότητας, της αλήθειας, της πλειονότητας.

Ετσι, με μια αντιπολίτευση αστεία στη φάτσα και στις πράξεις, ευνουχισμένη και ενοχική, πιστεύουν πως θα μεταλλάξουν οριστικά, ταξικά και πολιτιστικά το μισητό έθνος και θα δημιουργήσουν τον προλεταριακό παρδαλό πολτό που ονειρεύονται. Ομως κάνουν λάθος, διότι ο δικός τους καψοκαλύβικος ελιτισμός παραγνωρίζει μια βασική αλήθεια.

Ακόμη κι αν ισοπεδώσουν όλη τη μεσαία τάξη, ο κύριος φορέας του ελληνικού εθνισμού, των αξιών του, της διαχρονίας της ταυτότητας, της ενότητας, του πολιτισμού και των αξιών του Ελληνισμού ήταν και είναι οι λαϊκές τάξεις, οι οποίες πάλι θα αναδείξουν ηγεσία, που άλλη μία φορά -κι ελπίζω τελευταία- θα τους στείλει στο περιθώριο της Ιστορίας.

Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης

* Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ
www.neadexia.gr

ΗκυβέρνησηεφαρμόζειτοέναΜνημόνιομετάτοάλλο, πλήρωςυποταγμένηστονκαπιταλισμό, τονιμπεριαλισμόκαιταλοιπάτέρατατηςμαρξιστικήςΑποκάλυψης, κιαπότηνάλληεφαρμόζειμεεπιμονήκαιμέθοδοσκληρόπολιτιστικόμαρξισμό.

Τοπρώτοδεντουςχαλάεικαθόλου, διότιθεωρούνπωςείναικαλόναισοπεδωθείκαιναφτωχοποιηθείημεσαίατάξη, ραχοκοκαλιάτηςνομιμοφροσύνηςστοαστικόσύστημα, καιναγίνουνοιπάντεςπολτός, όλοιπρολετάριοι, μεμισθόήενγένειεισόδημα 300 με 800 ευρώσκάρτα, όλοιεξαρτημένοιαπότηφιλανθρωπίατουκράτους, μεκάναχαρτζιλίκιωςβοήθημα, κοινωνικήελεημοσύνη. Οδεκολοφώναςθαείναικουπόνια, δελτία, ουρέςκαιλοιπάκαλούδιακοινωνικήςπολιτικής, γιαταοποίαψοφάνεοιαριστεροί. Ησοφήολοκληρωτικήαριστερήηγεσίαμετηγραφειοκρατίατηςκιαπόκάτωοιπρολετάριοι, πλήρωςυποταγμένοικαιεξαρτημένοι.

Μεμιαφράση, οΤσίπραςκαιοικομισάριοίτουπαίζουνμετονκοινωνικόφθόνοκαιθεωρούνπωςοιμνημονιακέςπολιτικέςυπερφορολόγησης, συντριβήςκαιπρολεταριοποίησηςόποιουείναιεισοδηματικάπάνωαπότονμέσοόροοξύνουντιςαντιθέσεις. Αυτόείναικαλό, διότιέτσιμετασχηματίζουνταξικάτηνκοινωνίαόπωςτηθέλουν. Βίαιηκαιισοπεδωτικήεξίσωση.

ΘεωρούνστοΜαξίμουκαιστηνΚουμουνδούρουπωςόταντοσύνολοσχεδόντηςκοινωνίαςείναιγονατισμένοαπότηνπροσπάθειακαιτηναγωνίαγιατηνκαθημερινήεπιβίωση, ότανηφτώχειαδιευρύνεταικαιοξύνειτονκοινωνικόφθόνοκαιτιςταξικέςαντιθέσεις, είναικαλό, κατάτηνιδεοληψίατους. Εξαιρούνταιφυσικάοιπλούσιοιαριστεροί,οιδιορισμένοιτουςκαιτομέροςτηςμεταπρατικήςκαιμιζαδόρικηςψευτοαστικήςτάξηςπουέκανεκολεγιάμαζίτους.

Ηχώρακάποτεείχεφιλογενείς, εθνικούςευεργέτες.Σήμεραέχει, πληνελαχίστωνεξαιρέσεων, κάτιμεγαλοκοτζαμπάσηδεςπουαγοράζουνπίνακεςκαιμετάήπριναπόταμπουζούκιατούςδείχνουνοέναςστονάλλονστιςβίλεςτουςστηΜύκονοήστακυριλέπροάστια, συνήθωςαπόφοιτοιεπώνυμωνβοϊδοσχολών.

Παράλληλα, λοιπόν, μετηβολικήγιατηνψευτοθρησκείαχωρίςθεό, στηνοποίαπιστεύειηαριστερήκυβέρνηση, φτωχοποίησητηςπλειοψηφίαςτουλαού, έχειεξαπολυθείμιαπρωτοφανήςεπίθεσησεόλαταμέτωπα, απότολαθρομεταναστευτικόωςτηνΠαιδείακαιτηνΟρθοδοξία, μεόπλαόλαταιδεοληπτικάσκουπίδιατουπολιτισμικούμαρξισμού, ώστεναμεταλλαχθείτοίδιοτομισητόέθνος. Ναμεταλλαχθείπληθυσμιακά, μέσωτουισλαμικούεποικισμού, τονοποίοδιευκολύνουνέχονταςεξαπολύσειπροςσωφρονισμότωναντιφρονούντωντιςσυμμορίεςτωνπεριθωριακώνantifa, «αλληλέγγυων» καιλοιπώνκουκουλοφόρωντραμπούκων, μετηνπλήρηκάλυψη «πολιτικώςορθών» ελληνοφοβικώνσυστημικώνΜΜΕ, πουσυκοφαντούν, καθυβρίζουνήπεριθωριοποιούνκάθεαντίθετηφωνή, ταυτίζονταςκάθεαντιφρονούνταμετηΧ.Α., τονρατσισμόκαιτονφασισμό. Επίσης, ναμεταλλαχθείπολιτισμικάολαόςμας, μεεπίθεσηστονθεσμότηςπαραδοσιακήςοικογένειας, στηγλώσσαμας, στοηρωικόπρότυπο, στηνιστορικήαλήθειακαιτηδιδαχήτηςΙστορίας, μετηνυπερπροβολήδιεθνιστικώνκαιβαθιάπαρακμιακώνπροτύπων, ακόμηκαισταόριατηςψυχικήςαρρώστιας, ωςδήθεναποδεκτώνκαιαπολύτωςαποδεκτώννορμώνσυμπεριφοράς. Μαχητικός «δικαιωματισμός» (sic) γιατιςπιοαπίθανεςκατηγορίεςανθρώπωνκαιδίωξητηςελληνικότητας, τηςφυσιολογικότητας, τηςαλήθειας, τηςπλειονότητας.

Ετσι, μεμιααντιπολίτευσηαστείαστηφάτσακαιστιςπράξεις, ευνουχισμένηκαιενοχική, πιστεύουνπωςθαμεταλλάξουνοριστικά, ταξικάκαιπολιτιστικάτομισητόέθνοςκαιθαδημιουργήσουντονπρολεταριακόπαρδαλόπολτόπουονειρεύονται. Ομωςκάνουνλάθος, διότιοδικόςτουςκαψοκαλύβικοςελιτισμόςπαραγνωρίζειμιαβασικήαλήθεια. Ακόμηκιανισοπεδώσουνόλητημεσαίατάξη, οκύριοςφορέαςτουελληνικούεθνισμού, τωναξιώντου, τηςδιαχρονίαςτηςταυτότητας, τηςενότητας, τουπολιτισμούκαιτωναξιώντουΕλληνισμούήτανκαιείναιοιλαϊκέςτάξεις, οιοποίεςπάλιθααναδείξουνηγεσία, πουάλλημίαφοράκιελπίζωτελευταίαθατουςστείλειστοπεριθώριοτηςΙστορίας.

* ΠρόεδροςτηςΝΕΑΣΔΕΞΙΑΣ

www.neadexia.gr

{{-PCOUNT-}}21{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα