Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών υπουργών

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δεύτερο/αρ.Φύλλου 299/27 Φεβρουαρίου 2015) δημοσιεύτηκαν οι αρμοδιότητες αναπληρωτών υπουργών.

Οι αρμοδιότητες του Γιώργου Κατρούγκαλου
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στις αρμοδιότητες του κ.Γ.Κατρούγκαλου περιλαμβάνονται:
α) Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
β) Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
γ) Το Εθνικό Τυπογραφείο
δ) Η εποπτεία όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών

Επίσης ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

Οι αρμοδιότητες του Νίκου Χουντή
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

Στις αρμοδιότητες του κ.Ν.Χουντή περιλαμβάνονται:
α) Η Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαγόμενων σε αυτή Διευθύνσεων
β) Το Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
γ) Η εκτέλεση ειδικών αποστολών που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ενεργούντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
δ) Η υπογραφή των αποφάσεων υπηρεσιακής μετακίνησης του προσωπικού του Γραφείου του

Οι αρμοδιότητες του Γιάννη Πανούση
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση ανατίθενται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης και της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: Ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής καθώς επίσης και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι αρμοδιότητες του Νίκου Ξυδάκη
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις αρμοδιότητες του κ. Ν.Ξυδάκη περιλαμβάνονται:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας
β) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
δ) Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
ε) Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
στ) Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
ζ) Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμό κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ / 67343/29-12-2000 (Β’ 1620) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
η) Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) η οποία συστήθηκε με το Π.Δ. 97/1999 (Α’ 104)
θ) Η εποπτεία όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, πλην αυτών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Οι αρμοδιότητες της Έλενας Κουντουρά
Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Στις αρμοδιότητες της κυρίας Ε.Κουντουρά περιλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην Υπουργείου Τουρισμού: Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Οικονομικού η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό, το Τμήμα Γραμματείας – Ενημέρωσης του Πολίτη της Διεύθυνσης Διοικητικού, η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιακών μονάδων, οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης Δβ του άρθρου 2 του Π.Δ. 112/2014 η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου 3105/2003 όπως ισχύει.

Επίσης περιλαμβάνονται από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Τουρισμού: Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ οι οποίες ασκούνται από  κοινού με τον Υπουργό.

Επιπλέον στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η εποπτεία όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι αρμοδιότητες του Αναστάσιου Κουράκη
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις αρμοδιότητες του κ. Αν.Κουράκη περιλαμβάνονται:
α) Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, εκτός της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών
β) Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
γ) Από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή
δ) Οι σχετικές με τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ε) Η εποπτεία των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου: Του Βαρβάκειου Ιδρύματος και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πηγή iefimerida

{{-PCOUNT-}}19{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα