Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο τιτλοποίησης

Σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 12.8.2020 σχετικών χρηµατιστηριακών ανακοινώσεων, η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 (Τ.Κ. 104 32) µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, (εφεξής «∆ΕΗ») ανακοινώνει ότι προχωρά, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, στην τιτλοποίησηεπιχειρηµατικών απαιτήσεων πελατών της, έως εξήντα (60) ημερών, και οι οποίες δεν προέρχονται από πελάτες Υψηλής Τάσης, πελάτες σε πτωχευτική ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, πελάτες που έχουν προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την αµφισβήτηση του ύψους των απαιτήσεων, πελάτες για τους οποίους έχει εκδοθεί τελικός λογαριασµός και πελάτες σε διακανονισµό (εφεξής «Απαιτήσεις»).

Οι Απαιτήσεις µεταβιβάζονται στην εταιρία ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003 µε την επωνυµία PPCENERGYFINANCEDAC, µε έδρα στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor, 4 George’s Dock, IFSC, ∆ουβλίνο 1) και µε αριθµό καταχώρισης στο µμητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 670643 (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»).

Η κατά τα ανωτέρω µεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, ούτε τους όρους αποπληρωµής των σχετικών οφειλών, περιλαµβανοµένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγµατοποιείται µε όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ (https://www.dei.gr/el/eksupiretitheite-amesa/tropoi-eksoflisis/tropoi-eksoflisis-logariasmwn-reumatos).

Η ∆ΕΗ κατ’ εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού θα διατηρήσει τη διαχείριση των Απαιτήσεων και θα αναθέσει περαιτέρω συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης τµήµατος των τιτλοποιούµενων απαιτήσεων στην ανώνυµη εταιρία συστημάτων πληροφορικής µε την επωνυµία «QUALCO Α.Ε.» (εφεξής η «QUALCO» / Εκτελών την Επεξεργασία), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγίου Κωνσταντίνου 40, 15124) δυνάμει σχετικής σύµβασης παροχής υπηρεσιών που έχει καταρτιστεί την 6η Αυγούστου 2020.

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της ανωτέρω τιτλοποίησης και προς συµµμόρφωση προς την έννομη υποχρέωση της που απορρέει από το άρθρο 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ∆ΕΗ θα διαβιβάζει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ακολούθως και σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό την ιδιότητα του ∆ιαχειριστή και για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της ως άνω περαιτέρω ανάθεσης διαχείρισης στην QUALCO, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν τα φυσικά πρόσωπα – πελάτες ή τους νόμιμους εκπροσώπους διαχειριστές, εκπροσώπους, εταίρους, µέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων – πελατών σε σχέση µε την οφειλή τους, και συνδέονται µε τις Απαιτήσεις.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των φυσικών προσώπων – πελατών, όσο και των νοµίµων εκπροσώπων των νοµικών προσώπων – πελατών που διαβιβάζονται από την ∆ΕΗ προς την Εταιρία Ειδικού Σκοπού και προς τον ως άνω Εκτελούντα την Επεξεργασία QUALCO, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της τιτλοποίησης και δύνανται να περιλαµβάνουν τον αριθµόσυµβολαίου, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση (πλήρη), αριθµό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωµών.

Μετά την ως άνω µεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η ∆ΕΗ, o καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα µέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασµό των ως άνω υπεύθυνων επεξεργασίας θα είναι η QUALCO.

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας Τιτλοποίησης από τη ∆ΕΗ, υπό την ιδιότητά της ως ∆ιαχειρίστριας καθώς  και από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ https://dei.gr/el/i-dei/i-etairia/enimerwsi-gia-ta-dedomena-proswpikou-xaraktira,  ενώ για να επικοινωνήσετε µε τη ∆ιαχειρίστρια ή την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προκειµένου να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να απευθύνεστε στο gdpr-issues@dei.com.gr

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Εκτελούνται την Επεξεργασία µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της QUALCO, https://www.qualco.eu/privacy-policy ενώ για να επικοινωνήσετε µε την QUALCOπροκειµένου να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@qualco.eu

Τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδοµένα των οποίων διαβιβάζονται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην εφαρµοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων 2016/679/EΕ) ιδίως: δικαίωµα πρόσβασης, δικαίωµα διόρθωσης, δικαίωµαπεριορισµού της επεξεργασίας, δικαίωµα εναντίωσης, δικαίωµα διαγραφής και δικαίωµα στη φορητότητα των δεδομένων. Ύστερα από τη µεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείµενα των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατά τους που προβλέπονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση µε την παραπάνω επεξεργασία των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικοινωνώντας µέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ως ανωτέρω αναφέρονται.

{{-PCOUNT-}}12{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα