Ρυθμίσεις οφειλών σε Εφορία και Ταμεία

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα. Αναβιώνουν οι 72 και οι 120 δόσεις για όσους τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023

Την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 72 και 120 δόσεων για όσους τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 καθώς και την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 έντοκων δόσεων για «κόκκινα» χρέη από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 προβλέπει νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τις νέες διατάξεις αποσαφηνίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων διακανονισμού των οφειλών, καθώς και τα ευεργετήματα για τους φορολογουμένους που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Αναλυτικότερα, με βάση το νομοσχέδιο:

Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων που χάθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η αναβίωση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται έως την 31η Ιουλίου του 2023, με την καταβολή δυο δόσεων και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης που χάθηκε. Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, οφείλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε ρύθμιση ή να τις τακτοποιήσει με άλλον νόμιμο τρόπο. Εάν μετά την παρέλευση ενός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Βεβαιωμένες οφειλές στην Εφορία που δεν έχουν μπει σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως και την 1/2/2023 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1/11/2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1/11/2021 και έως και την 1/2/2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία.

β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

γ) O αιτών να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών για τον Covid και η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτες καθυστερήσουν την καταβολή της δόσης, αυτό συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση, που ανέρχεται σε 15%. Αν χαθεί η ρύθμιση, τότε θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής.

Συγκεκριμένα χάνεται, εάν ο οφειλέτης:

α. δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,

β. μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Οταν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση και καταβάλει κανονικά τις δόσεις, τότε θα έχει τα εξής ευεργετήματα:

α) Θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και

β) θα αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, θα διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης θα αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, και

γ) θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), οι οποίες αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 μηνιαίων έως 72 μηνιαίων δόσεων. Οι οφειλές δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση ακόμη και εάν είναι ενταγμένες σε ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών περί ρύθμισης των τελευταίων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτή:

α) περιλαμβάνει αποκλειστικά οφειλές οι οποίες αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, και

β) τηρείται την 1/2/2023.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης ή

β) δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.


Σε έως και 72 δόσεις ρυθμίζονται τα χρέη προς τους δήμους

Στη Βουλή κατατέθηκε διάταξη με την οποία ρυθμίζονται και οι οφειλές πολιτών προς τους δήμους σε έως και 72 δόσεις. Συγκεκριμένα, οι οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν να ρυθμιστούν:

• είτε σε 36 δόσεις, με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών, πλέον 0,25% ετησίως,

• είτε σε έως 72 δόσεις, με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, πλέον 1,5%, ετησίως, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1/11/2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι τις 31/12/2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

{{-PCOUNT-}}33{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

spot_img

Κορυφαίες Ειδήσεις

Προτεινόμενα